महाराष्ट्रातील अभयारण्ये

* भारतात २००९-१० मध्ये ५१५ अभयारण्ये होती. 
* महाराष्ट्रात ३५ अभयारण्ये. 

अ.क्र. - जिल्हा - अभयारण्य - क्षेत्रफळ
०१. धुळे - अनेर धरण - ८३

०२. अमरावती - मेळघाट वाघ संरक्षक अभयारण्य - ११५०

०३. कोल्हापूर - राधानगरी - ३५१

०४. ठाणे - तानसा - ३०५

०५. वर्धा - बोर - ६१

०६. सोलापूर, अहमदनगर - माळढोक पक्षी अभयारण्य - १२२२

०७. जळगांव - यावल अभयारण्य - १७८

०८. रायगड - कर्नाळा पक्षी अभयारण्य - ५

०९. भंडारा - नागझिरा - १५३

१०. नांदेड - किनवट - २१९

११. अहमदनगर - देऊळगांव रेहेकुरी - ३

१२. सातारा - कोयना - ४२४

१३. सांगली - सागरेश्वर - ११

१४. पुणे, ठाणे - भिमाशंकर - १३१

१५. सांगली,कोल्हापूर - चांदोली - ३०९

१६. रायगड - फणसाड - ७०

१७. नाशिक - नांदूर मधमेश्वर - १००

१८. चंद्रपूर - अंधारी - ५०९ 

१९. अहमदनगर - कळसूबाई हरिश्चंद्र - ३६२

२०. गडचिरोली  - चापराला - १३५

२१. औरंगाबाद, जळगांव - गौताळा औट्रमघाट - २६१

२२. यवतमाळ, नांदेड - पैनगंगा - ३२५

२३. सिंधुदुर्ग - मालवण - २९

२४. पुणे - मयुरेश्वर - ५

२५. औरंगाबाद - जायकवाडी - ३४१

२६. बीड - नायगाव मयुर अभयारण्य - ३०

२७. उस्मानाबाद - येडशी - २२

२८. बुलडाणा - आंबा बरवा - १२७

२९. बुलडाणा - ज्ञान गंगा - २०५

३०. अकोला - नरनाळा - १२

३१. अमरावती - वाण - २११

३२. यवतमाळ - टिपेश्वर - १४८

३३. गडचिरोली - भामरागड - १०४

३४. ठाणे - तुम्भारेश्वर - ८६

३५. वाशीम - कारंजा सोहोळ - १८