राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१६ प्रश्नपत्रिका पेपर क्रमांक १ [स्पष्टीकरण व उत्तरासहित] [प्रश्न ६१ ते ८०]

उत्तर : २ उत्तर :- २. रक्त
स्पष्टीकरण :- जर पदार्थाचा pH ७ पेक्षा जास्त असेल तर पदार्थ अल्कधर्मी असतो आणि pH ७ पेक्षा कमी असेल तर पदार्थ आम्लधर्मी असतो. केळीचे pH ४.५ ते ५.२ दरम्यान असते, रक्ताचा pH ७.३५ ते ७.४५ च्या दरम्यान असतो, दुधाचा pH ६.५ ते ६.७ दरम्यान असतो आणि टोमेटो चा pH ४.३ ते ४.९ च्या दरम्यान असतो. उत्तर :- ४.चीन
स्पष्टीकरण :- संदर्भासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा  http://www.ucsusa.org/global_warming/science_and_impacts/science/each-countrys-share-of-co2.html
 उत्तर :- २
 उत्तर :- १
उत्तर : २
 उत्तर :- २. आपले समान भविष्य
स्पष्टीकरण :- संदर्भासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा https://en.wikipedia.org/wiki/Our_Common_Future
 उत्तर :- ३
उत्तर : ४उत्तर : ३
उत्तर : ३

उत्तर : ३उत्तर :- ४. दोन्ही नाहीत
स्पष्टीकरण :- दोन्ही वाक्ये योग्य आहेत. संदर्भासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा. महाराष्ट्र प्रोफाईल & भारत प्रोफाईल 
उत्तर :- २. मुत्र पिंडावर  
स्पष्टीकरण :- संदर्भासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा. http://www.endocrineweb.com/endocrinology/overview-adrenal-glands उत्तर :- ३. संपूर्ण यांत्रिक उर्जा
स्पष्टीकरण :- CDS II २०१५ मधील प्रश्न, संदर्भासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा http://www.edupil.com/question/remains-constant-during-the-fall/
उत्तर : ४उत्तर : ४

 उत्तर:- २
स्पष्टीकरण :- संदर्भासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा http://www.mpscacademy.com/2016/04/imp-notes-from-ancient-indian-history.html
 उत्तर :- १. जवाहरलाल नेहरू
स्पष्टीकरण :- संदर्भासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा http://m.kkhsou.in/EBIDYA/ENGLISH/MODIFY_autobiography.htmlउत्तर : २