राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१६ प्रश्नपत्रिका पेपर क्रमांक १ [स्पष्टीकरण व उत्तरासहित] [प्रश्न ८१ ते १००]

उत्तर : ४
उत्तर : १

 उत्तर :- ४ उत्तर :- २. फक्त ब उत्तर :- ३. पृष्ठभागावर प्रत्यक्ष असल्यासारखा वाटेल उत्तर :- ४. दोन्हे नाहीत उत्तर :- १. प्लांटेगो ओवेटा उत्तर :- १ लीटरउत्तर : १ उत्तर:- ३ उत्तर:- ३. मुलांच्या उंचीची वाढ कुंठित होईलउत्तर : ३ उत्तर :- १. मंदावतो उत्तर :- २. आईसोप्रोपीनउत्तर : २ उत्तर :- ३. सुक्रोज उत्तर:- २ उत्तर :- २ उत्तर :- ३उत्तर :- ४. संत एकनाथ