डाउनलोड करण्यासाठी महिन्यांपुढील डाउनलोड बटनवर क्लिक करा
महिनामराठीइंग्रजीहिंदी
जानेवारी २०२१DownloadDownloadDownload
डिसेंबर २०२०DownloadDownloadDownload
नोव्हेंबर २०२०DownloadDownloadDownload
ऑक्टोबर २०२०DownloadDownloadDownload
सप्टेंबर २०२०DownloadDownloadDownload
ऑगस्ट २०२०DownloadDownloadDownload
जुलै २०२०DownloadDownloadDownload
जून २०२०DownloadDownloadDownload
मे २०२०DownloadDownloadDownload
एप्रिल २०२०DownloadDownloadDownload
मार्च २०२०DownloadDownloadDownload
फेब्रुवारी २०२०DownloadDownloadDownload
जानेवारी २०२०DownloadDownloadDownload
डिसेंबर २०१९DownloadDownloadDownload
नोव्हेंबर २०१९DownloadDownloadDownload
ऑक्टोबर २०१९DownloadDownloadDownload
सप्टेंबर २०१९DownloadDownloadDownload
ऑगस्ट २०१९DownloadDownloadDownload
जुलै २०१९DownloadDownloadDownload
जून २०१९DownloadDownloadDownload
मे  २०१९DownloadDownloadDownload
एप्रिल २०१९DownloadDownloadDownload
मार्च २०१९DownloadDownloadDownload
फेब्रुवारी २०१९DownloadDownloadDownload
जानेवारी २०१९DownloadDownloadDownload
डिसेंबर २०१८DownloadDownloadDownload
नोव्हेंबर २०१८DownloadDownloadDownload
ऑक्टोबर २०१८DownloadDownloadDownload
सप्टेंबर २०१८DownloadDownloadDownload
ऑगस्ट २०१८DownloadDownloadDownload
जुलै २०१८DownloadDownloadDownload
जून २०१८DownloadDownloadDownload
मे २०१८DownloadDownloadDownload
एप्रिल २०१८DownloadDownloadDownload
मार्च २०१८DownloadDownloadDownload
फेब्रुवारी २०१८DownloadDownloadDownload
जानेवारी २०१८DownloadDownloadDownload
डिसेंबर २०१७DownloadDownloadDownload
नोव्हेंबर २०१७DownloadDownloadDownload
ऑक्टोबर २०१७DownloadDownloadDownload
सप्टेंबर २०१७DownloadDownloadDownload
ऑगस्ट २०१७DownloadDownloadDownload
जुलै २०१७DownloadDownloadDownload
जून २०१७DownloadDownloadDownload
मे २०१७DownloadDownloadDownload
एप्रिल २०१७DownloadDownloadDownload
मार्च २०१७DownloadDownloadDownload
फेब्रुवारी २०१७DownloadDownloadDownload
जानेवारी २०१७DownloadDownloadDownload
डिसेंबर २०१६DownloadDownloadDownload
नोव्हेंबर २०१६DownloadDownloadDownload
ऑक्टोबर २०१६DownloadDownloadDownload
सप्टेंबर २०१६DownloadDownloadDownload
ऑगस्ट २०१६DownloadDownloadDownload
जुलै २०१६DownloadDownloadDownload
जुन २०१६DownloadDownloadDownload
मे २०१६DownloadDownloadDownload
एप्रिल २०१६DownloadDownloadDownload
मार्च २०१६DownloadDownloadDownload
फेब्रुवारी २०१६DownloadDownloadDownload
जानेवारी २०१६DownloadDownloadDownload