MPSC इतर परीक्षा प्रश्नपत्रिका डाऊनलोड

लिपिक व टंकलेखक 
वर्षप्रश्नपत्रिकाउत्तरतालिकानिकाल
२०१५ Click Here Click Here Click Here
२०१४ Click Here Click Here Click Here
२०१३ Click Here Click Here Click Here
२०११ Click Here Click Here Click Here


कर सहाय्यक २०१५
वर्षप्रश्नपत्रिकाउत्तरतालिकानिकाल
२०१६ Click Here Click Here Click Here
२०१५ Click Here Click Here Click Here
२०१४ Click Here Click Here Click Here


महिला व बालविकास अधिकारी/ शाळा निरीक्षक/ सांख्यिकी अधिकारी
वर्षप्रश्नपत्रिकाउत्तरतालिकानिकाल
२०१५ Click Here Click Here Click Here
२०१४ Click Here Click Here Click Here
२०१२ महिला व व बालविकास अधिकारी Click Here Click Here Click Here
२०१० शाळा निरीक्षक Click Here Click Here Click Here


महाराष्ट्र वन सेवा २०१६
NameDownloadDownloadDownload
पूर्व परीक्षा प्रश्नपत्रिका उत्तरतालिका Not Applicable
मुख्य परीक्षा पेपर १ प्रश्नपत्रिका उत्तरतालिका Not Applicable
मुख्य परीक्षा पेपर २ प्रश्नपत्रिका उत्तरतालिका Not Applicable
निकाल पूर्व परीक्षा मुख्य परीक्षा अंतिम निकाल


महाराष्ट्र वन सेवा २०१४
NameDownloadDownloadDownload
पूर्व परीक्षा प्रश्नपत्रिका उत्तरतालिका Not Applicable
मुख्य परीक्षा पेपर १ प्रश्नपत्रिका उत्तरतालिका Not Applicable
मुख्य परीक्षा पेपर २ प्रश्नपत्रिका उत्तरतालिका Not Applicable
निकाल पूर्व परीक्षा मुख्य परीक्षा अंतिम निकाल


महाराष्ट्र वन सेवा २०१२
NameDownloadDownloadDownload
पूर्व परीक्षा प्रश्नपत्रिका उत्तरतालिका Not Applicable
मुख्य परीक्षा पेपर १ प्रश्नपत्रिका उत्तरतालिका Not Applicable
मुख्य परीक्षा पेपर २ प्रश्नपत्रिका उत्तरतालिका Not Applicable
निकाल पूर्व परीक्षा मुख्य परीक्षा अंतिम निकाल