MPSC राज्यसेवा मागील प्रश्नपत्रिका


राज्यसेवा परीक्षा २०१६
पूर्व परीक्षा
पेपरचे नावप्रश्नपत्रिकाउत्तरतालिका
पेपर १ Click Here Click Here
पेपर २ Click Here Click Here
मुख्य परीक्षा
पेपरचे नावप्रश्नपत्रिकाउत्तरतालिका
मराठी व इंग्रजी लेखी Click Here Not Available
मराठी व इंग्रजी वस्तुनिष्ठ Click Here Click Here
सामान्य अध्ययन १ Click Here Click Here
सामान्य अध्ययन २ Click Here Click Here
सामान्य अध्ययन ३ Click Here Click Here
सामान्य अध्ययन ४ Click Here Click Here
निकाल
पूर्व परीक्षामुख्य परीक्षा अंतिम निकाल
Click Here Click Here Click Hereराज्यसेवा परीक्षा २०१६
पूर्व परीक्षा
पेपरचे नावप्रश्नपत्रिकाउत्तरतालिका
पेपर १ Click Here Click Here
पेपर २ Click Here Click Here
मुख्य परीक्षा
पेपरचे नावप्रश्नपत्रिकाउत्तरतालिका
मराठी व इंग्रजी लेखी Click Here Not Available
मराठी व इंग्रजी वस्तुनिष्ठ Click Here Click Here
सामान्य अध्ययन १ Click Here Click Here
सामान्य अध्ययन २ Click Here Click Here
सामान्य अध्ययन ३ Click Here Click Here
सामान्य अध्ययन ४ Click Here Click Here
निकाल
पूर्व परीक्षामुख्य परीक्षा अंतिम निकाल
Click Here Click Here Click Hereराज्यसेवा परीक्षा २०१५
पूर्व परीक्षा
पेपरचे नावप्रश्नपत्रिकाउत्तरतालिका
पेपर १ Click Here Click Here
पेपर २ Click Here Click Here
मुख्य परीक्षा
पेपरचे नावप्रश्नपत्रिकाउत्तरतालिका
मराठी Click Here Not Available
इंग्रजी Click Here Not Available
सामान्य अध्ययन १ Click Here Click Here
सामान्य अध्ययन २ Click Here Click Here
सामान्य अध्ययन ३ Click Here Click Here
सामान्य अध्ययन ४ Click Here Click Here
निकाल
पूर्व परीक्षामुख्य परीक्षा अंतिम निकाल
Click Here Click Here Click Hereराज्यसेवा परीक्षा २०१४
पूर्व परीक्षा
पेपरचे नावप्रश्नपत्रिकाउत्तरतालिका
पेपर १ Click Here Click Here
पेपर २ Click Here Click Here
मुख्य परीक्षा
पेपरचे नावप्रश्नपत्रिकाउत्तरतालिका
मराठी Click Here Not Available
इंग्रजी Click Here Not Available
सामान्य अध्ययन १ Click Here Click Here
सामान्य अध्ययन २ Click Here Click Here
सामान्य अध्ययन ३ Click Here Click Here
सामान्य अध्ययन ४ Click Here Click Here
निकाल
पूर्व परीक्षामुख्य परीक्षा अंतिम निकाल
Click Here Click Here Click Hereराज्यसेवा परीक्षा २०१३
पूर्व परीक्षा
पेपरचे नावप्रश्नपत्रिकाउत्तरतालिका
पेपर १ Click Here Click Here
पेपर २ Click Here Click Here
मुख्य परीक्षा
पेपरचे नावप्रश्नपत्रिकाउत्तरतालिका
मराठी Click Here Not Available
इंग्रजी Click Here Not Available
सामान्य अध्ययन १ Click Here Click Here
सामान्य अध्ययन २ Click Here Click Here
सामान्य अध्ययन ३ Click Here Click Here
सामान्य अध्ययन ४ Click Here Click Here
निकाल
पूर्व परीक्षामुख्य परीक्षा अंतिम निकाल
Click Here Click Here Click Hereराज्यसेवा परीक्षा २०१२
पूर्व परीक्षा
पेपरचे नावप्रश्नपत्रिकाउत्तरतालिका
पेपर १ Click Here Click Here
मुख्य परीक्षा
पेपरचे नावप्रश्नपत्रिकाउत्तरतालिका
मराठी Click Here Not Available
इंग्रजी Click Here Not Available
सामान्य अध्ययन १ Click Here Click Here
सामान्य अध्ययन २ Click Here Click Here
सामान्य अध्ययन ३ Click Here Click Here
सामान्य अध्ययन ४ Click Here Click Here
निकाल
पूर्व परीक्षामुख्य परीक्षा अंतिम निकाल
Click Here Click Here Click Here