महाराष्ट्रातील अभयारण्ये

 भारतात २००९-१० मध्ये ५१५ अभयारण्ये होती. महाराष्ट्रात ३५ अभयारण्ये.

अ.क्र. – जिल्हा – अभयारण्य – क्षेत्रफळ

०१. धुळे – अनेर धरण – ८३

०२. अमरावती – मेळघाट वाघ संरक्षक अभयारण्य – ११५०

०३. कोल्हापूर – राधानगरी – ३५१
०४. ठाणे – तानसा – ३०५०५. वर्धा – बोर – ६१

०६. सोलापूर, अहमदनगर – माळढोक पक्षी अभयारण्य – १२२२

०७. जळगांव – यावल अभयारण्य – १७८

०८. रायगड – कर्नाळा पक्षी अभयारण्य – ५

०९. भंडारा – नागझिरा – १५३

१०. नांदेड – किनवट – २१९

११. अहमदनगर – देऊळगांव रेहेकुरी – ३

१२. सातारा – कोयना – ४२४

१३. सांगली – सागरेश्वर – ११

१४. पुणे, ठाणे – भिमाशंकर – १३१

१५. सांगली,कोल्हापूर – चांदोली – ३०९

१६. रायगड – फणसाड – ७०

१७. नाशिक – नांदूर मधमेश्वर – १००

१८. चंद्रपूर – अंधारी – ५०९

१९. अहमदनगर – कळसूबाई हरिश्चंद्र – ३६२

२०. गडचिरोली  – चापराला – १३५

२१. औरंगाबाद, जळगांव – गौताळा औट्रमघाट – २६१

२२. यवतमाळ, नांदेड – पैनगंगा – ३२५

२३. सिंधुदुर्ग – मालवण – २९

२४. पुणे – मयुरेश्वर – ५

२५. औरंगाबाद – जायकवाडी – ३४१

२६. बीड – नायगाव मयुर अभयारण्य – ३०

२७. उस्मानाबाद – येडशी – २२

२८. बुलडाणा – आंबा बरवा – १२७

२९. बुलडाणा – ज्ञान गंगा – २०५

३०. अकोला – नरनाळा – १२

३१. अमरावती – वाण – २११

३२. यवतमाळ – टिपेश्वर – १४८

३३. गडचिरोली – भामरागड – १०४

३४. ठाणे – तुम्भारेश्वर – ८६

३५. वाशीम – कारंजा सोहोळ – १८