* भारतात २००९-१० मध्ये ५१५ अभयारण्ये होती. 
* महाराष्ट्रात ३५ अभयारण्ये. 


अ.क्र. – जिल्हा – अभयारण्य – क्षेत्रफळ

०१. धुळे – अनेर धरण – ८३


०२. अमरावती – मेळघाट वाघ संरक्षक अभयारण्य – ११५०


०३. कोल्हापूर – राधानगरी – ३५१


०४. ठाणे – तानसा – ३०५


०५. वर्धा – बोर – ६१


०६. सोलापूर, अहमदनगर – माळढोक पक्षी अभयारण्य – १२२२


०७. जळगांव – यावल अभयारण्य – १७८


०८. रायगड – कर्नाळा पक्षी अभयारण्य – ५


०९. भंडारा – नागझिरा – १५३


१०. नांदेड – किनवट – २१९


११. अहमदनगर – देऊळगांव रेहेकुरी – ३


१२. सातारा – कोयना – ४२४


१३. सांगली – सागरेश्वर – ११


१४. पुणे, ठाणे – भिमाशंकर – १३१


१५. सांगली,कोल्हापूर – चांदोली – ३०९


१६. रायगड – फणसाड – ७०


१७. नाशिक – नांदूर मधमेश्वर – १००


१८. चंद्रपूर – अंधारी – ५०९ 


१९. अहमदनगर – कळसूबाई हरिश्चंद्र – ३६२


२०. गडचिरोली  – चापराला – १३५


२१. औरंगाबाद, जळगांव – गौताळा औट्रमघाट – २६१


२२. यवतमाळ, नांदेड – पैनगंगा – ३२५


२३. सिंधुदुर्ग – मालवण – २९


२४. पुणे – मयुरेश्वर – ५


२५. औरंगाबाद – जायकवाडी – ३४१


२६. बीड – नायगाव मयुर अभयारण्य – ३०


२७. उस्मानाबाद – येडशी – २२


२८. बुलडाणा – आंबा बरवा – १२७


२९. बुलडाणा – ज्ञान गंगा – २०५


३०. अकोला – नरनाळा – १२


३१. अमरावती – वाण – २११


३२. यवतमाळ – टिपेश्वर – १४८


३३. गडचिरोली – भामरागड – १०४


३४. ठाणे – तुम्भारेश्वर – ८६


३५. वाशीम – कारंजा सोहोळ – १८