१९५२ ते १९५७ – श्री. फ्रैंक एन्थोनी

१९५२ ते १९५७ – श्री. ए.इ.टी. बैरो

१९५७ ते १९६२ – श्री. फ्रैंक एन्थोनी
१९५७ ते १९६२ – श्री. ए.इ.टी. बैरो

१९६२ ते १९६७ – श्री. फ्रैंक एन्थोनी
१९६२ ते १९६७ – श्री. ए.इ.टी. बैरो 

१९६७ ते १९७० – श्री. फ्रैंक एन्थोनी
१९६७ ते १९७० – श्री. ए.इ.टी. बैरो

१९७१ ते १९७७ – श्री. फ्रैंक एन्थोनी
१९७१ ते १९७७ – श्रीमती मर्जरी गॉडफ्रे

१९७७ ते १९७९ – श्री. ए.इ.टी. बैरो
१९७९ ते १९७९ – श्री. रुडॉल्फ रॉड्रीग्ज

१९८०ते १९८४ – श्री. फ्रैंक एन्थोनी
१९८० ते १९८४ – श्री. ए.इ.टी. बैरो

१९८४ ते १९८९ – श्री. फ्रैंक एन्थोनी
१९८४ ते १९८९ – श्री. ए.इ.टी. बैरो

१९८९ ते १९९१ – श्री. जॉस फर्नांडीज
१९८९ ते १९९१ – श्री. पॉल मंतोष

१९९१ ते १९९६ – श्री. फ्रैंक एन्थोनी
१९९१ ते १९९६ – मेजर जनरल रॉबर्ट इ विल्यम्स

१९९६ ते १९९७ – श्री. नील ओब्रायन 
१९९६ ते १९९७ – श्रीमती हेडविग रेगो

१९९८ ते १९९९ – डॉ. श्रीमती बेट्रीक्स डिसुजा
१९९८ ते १९९९ – लेफ्टनंट जनरल नेविल फॉले

१९९९ ते २००४ – डॉ. श्रीमती बेट्रीक्स डिसुजा
१९९९ ते २००४ – श्री. डेन्झेल बी. एटकिन्सन

२००४ ते २००९ – श्रीमती इंग्रीड मैकलिओड
२००४ ते २००९ – श्री फ्रान्सिस फान्थोमे

२००९ ते २०१४ – श्रीमती इंग्रीड मैकलिओड
२००९ ते २०१४ – डॉ. श्री. चार्ल्स डायस

२०१४ ते पुढे – प्रा. रिचर्ड हे
२०१४ ते पुढे – श्री. जॉर्ज बेकर