लिपिक व टंकलेखक 

वर्षप्रश्नपत्रिकाउत्तरतालिकानिकाल
२०१५Click HereClick HereClick Here
२०१४Click HereClick HereClick Here
२०१३Click HereClick HereClick Here
२०११Click HereClick HereClick Hereकर सहाय्यक २०१५
वर्षप्रश्नपत्रिकाउत्तरतालिकानिकाल
२०१६Click HereClick HereClick Here
२०१५Click HereClick HereClick Here
२०१४Click HereClick HereClick Hereमहिला व बालविकास अधिकारी/ शाळा निरीक्षक/ सांख्यिकी अधिकारी
वर्षप्रश्नपत्रिकाउत्तरतालिकानिकाल
२०१५Click HereClick HereClick Here
२०१४Click HereClick HereClick Here
२०१२ महिला व व बालविकास अधिकारीClick HereClick HereClick Here
२०१० शाळा निरीक्षकClick HereClick HereClick Hereमहाराष्ट्र वन सेवा २०१६
NameDownloadDownloadDownload
पूर्व परीक्षाप्रश्नपत्रिकाउत्तरतालिकाNot Applicable
मुख्य परीक्षा पेपर १प्रश्नपत्रिकाउत्तरतालिकाNot Applicable
मुख्य परीक्षा पेपर २प्रश्नपत्रिकाउत्तरतालिकाNot Applicable
निकालपूर्व परीक्षामुख्य परीक्षाअंतिम निकालमहाराष्ट्र वन सेवा २०१४
NameDownloadDownloadDownload
पूर्व परीक्षाप्रश्नपत्रिकाउत्तरतालिकाNot Applicable
मुख्य परीक्षा पेपर १प्रश्नपत्रिकाउत्तरतालिकाNot Applicable
मुख्य परीक्षा पेपर २प्रश्नपत्रिकाउत्तरतालिकाNot Applicable
निकालपूर्व परीक्षामुख्य परीक्षाअंतिम निकालमहाराष्ट्र वन सेवा २०१२
NameDownloadDownloadDownload
पूर्व परीक्षाप्रश्नपत्रिकाउत्तरतालिकाNot Applicable
मुख्य परीक्षा पेपर १प्रश्नपत्रिकाउत्तरतालिकाNot Applicable
मुख्य परीक्षा पेपर २प्रश्नपत्रिकाउत्तरतालिकाNot Applicable
निकालपूर्व परीक्षामुख्य परीक्षाअंतिम निकाल