लिपिक व टंकलेखक 

वर्ष प्रश्नपत्रिका उत्तरतालिका निकाल
२०१५ Click Here Click Here Click Here
२०१४ Click Here Click Here Click Here
२०१३ Click Here Click Here Click Here
२०११ Click Here Click Here Click Hereकर सहाय्यक २०१५
वर्ष प्रश्नपत्रिका उत्तरतालिका निकाल
२०१६ Click Here Click Here Click Here
२०१५ Click Here Click Here Click Here
२०१४ Click Here Click Here Click Hereमहिला व बालविकास अधिकारी/ शाळा निरीक्षक/ सांख्यिकी अधिकारी
वर्ष प्रश्नपत्रिका उत्तरतालिका निकाल
२०१५ Click Here Click Here Click Here
२०१४ Click Here Click Here Click Here
२०१२ महिला व व बालविकास अधिकारी Click Here Click Here Click Here
२०१० शाळा निरीक्षक Click Here Click Here Click Hereमहाराष्ट्र वन सेवा २०१६
Name Download Download Download
पूर्व परीक्षा प्रश्नपत्रिका उत्तरतालिका Not Applicable
मुख्य परीक्षा पेपर १ प्रश्नपत्रिका उत्तरतालिका Not Applicable
मुख्य परीक्षा पेपर २ प्रश्नपत्रिका उत्तरतालिका Not Applicable
निकाल पूर्व परीक्षा मुख्य परीक्षा अंतिम निकालमहाराष्ट्र वन सेवा २०१४
Name Download Download Download
पूर्व परीक्षा प्रश्नपत्रिका उत्तरतालिका Not Applicable
मुख्य परीक्षा पेपर १ प्रश्नपत्रिका उत्तरतालिका Not Applicable
मुख्य परीक्षा पेपर २ प्रश्नपत्रिका उत्तरतालिका Not Applicable
निकाल पूर्व परीक्षा मुख्य परीक्षा अंतिम निकालमहाराष्ट्र वन सेवा २०१२
Name Download Download Download
पूर्व परीक्षा प्रश्नपत्रिका उत्तरतालिका Not Applicable
मुख्य परीक्षा पेपर १ प्रश्नपत्रिका उत्तरतालिका Not Applicable
मुख्य परीक्षा पेपर २ प्रश्नपत्रिका उत्तरतालिका Not Applicable
निकाल पूर्व परीक्षा मुख्य परीक्षा अंतिम निकाल