राज्यसेवा परीक्षा २०१६
पूर्व परीक्षा

पेपरचे नाव प्रश्नपत्रिका उत्तरतालिका
पेपर १ Click Here Click Here
पेपर २ Click Here Click Here

मुख्य परीक्षा

पेपरचे नाव प्रश्नपत्रिका उत्तरतालिका
मराठी व इंग्रजी लेखी Click Here Not Available
मराठी व इंग्रजी वस्तुनिष्ठ Click Here Click Here
सामान्य अध्ययन १ Click Here Click Here
सामान्य अध्ययन २ Click Here Click Here
सामान्य अध्ययन ३ Click Here Click Here
सामान्य अध्ययन ४ Click Here Click Here
निकाल

पूर्व परीक्षा मुख्य परीक्षा  अंतिम निकाल
Click Here Click Here Click Here


राज्यसेवा परीक्षा २०१६
पूर्व परीक्षा

पेपरचे नाव प्रश्नपत्रिका उत्तरतालिका
पेपर १ Click Here Click Here
पेपर २ Click Here Click Here

मुख्य परीक्षा

पेपरचे नाव प्रश्नपत्रिका उत्तरतालिका
मराठी व इंग्रजी लेखी Click Here Not Available
मराठी व इंग्रजी वस्तुनिष्ठ Click Here Click Here
सामान्य अध्ययन १ Click Here Click Here
सामान्य अध्ययन २ Click Here Click Here
सामान्य अध्ययन ३ Click Here Click Here
सामान्य अध्ययन ४ Click Here Click Here
निकाल

पूर्व परीक्षा मुख्य परीक्षा  अंतिम निकाल
Click Here Click Here Click Hereराज्यसेवा परीक्षा २०१५

पूर्व परीक्षा

पेपरचे नाव प्रश्नपत्रिका उत्तरतालिका
पेपर १ Click Here Click Here
पेपर २ Click Here Click Here

मुख्य परीक्षा

पेपरचे नाव प्रश्नपत्रिका उत्तरतालिका
मराठी Click Here Not Available
इंग्रजी Click Here Not Available
सामान्य अध्ययन १ Click Here Click Here
सामान्य अध्ययन २ Click Here Click Here
सामान्य अध्ययन ३ Click Here Click Here
सामान्य अध्ययन ४ Click Here Click Here
निकाल

पूर्व परीक्षा मुख्य परीक्षा  अंतिम निकाल
Click Here Click Here Click Hereराज्यसेवा परीक्षा २०१४

पूर्व परीक्षा

पेपरचे नाव प्रश्नपत्रिका उत्तरतालिका
पेपर १ Click Here Click Here
पेपर २ Click Here Click Here

मुख्य परीक्षा

पेपरचे नाव प्रश्नपत्रिका उत्तरतालिका
मराठी Click Here Not Available
इंग्रजी Click Here Not Available
सामान्य अध्ययन १ Click Here Click Here
सामान्य अध्ययन २ Click Here Click Here
सामान्य अध्ययन ३ Click Here Click Here
सामान्य अध्ययन ४ Click Here Click Here
निकाल

पूर्व परीक्षा मुख्य परीक्षा  अंतिम निकाल
Click Here Click Here Click Here


राज्यसेवा परीक्षा २०१३
पूर्व परीक्षा

पेपरचे नाव प्रश्नपत्रिका उत्तरतालिका
पेपर १ Click Here Click Here
पेपर २ Click Here Click Here

मुख्य परीक्षा

पेपरचे नाव प्रश्नपत्रिका उत्तरतालिका
मराठी Click Here Not Available
इंग्रजी Click Here Not Available
सामान्य अध्ययन १ Click Here Click Here
सामान्य अध्ययन २ Click Here Click Here
सामान्य अध्ययन ३ Click Here Click Here
सामान्य अध्ययन ४ Click Here Click Here
निकाल

पूर्व परीक्षा मुख्य परीक्षा  अंतिम निकाल
Click Here Click Here Click Here


राज्यसेवा परीक्षा २०१२
पूर्व परीक्षा

पेपरचे नाव प्रश्नपत्रिका उत्तरतालिका
पेपर १ Click Here Click Here

मुख्य परीक्षा

पेपरचे नाव प्रश्नपत्रिका उत्तरतालिका
मराठी Click Here Not Available
इंग्रजी Click Here Not Available
सामान्य अध्ययन १ Click Here Click Here
सामान्य अध्ययन २ Click Here Click Here
सामान्य अध्ययन ३ Click Here Click Here
सामान्य अध्ययन ४ Click Here Click Here
निकाल

पूर्व परीक्षा मुख्य परीक्षा  अंतिम निकाल
Click Here Click Here Click Here